ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

«Философия времени» выставка Руфины Шариповой

20 марта 2015г. - 3 апреля 2015г. | 18:30

Выставка Руфины Шариповой "Философия времени"

 «Уақыт философиясы»

Руфина Шарипованың көрмесі

 Баспасөз баяны

     Дизайнер және суретші Руфина Шарипова өзінің жеке көрмесінде, көбіне  академиялық кескіндеме және көне ою-өрнек мотивін өзара үйлестіре  орындаған жұмыстар үлгісін көрерменге ұсынады. «Тотем» аңдар бейнесі бейнеленген жинақтамасында, мінездері айқын бейнеленген және сұлбасы өзіндік қарым-қатынаста болып жатқандай мағына беретін, сәндік өрнектер толықтай өзара бір-бірін толықтыратындай. Жұмыстар тондалған қағаз бетіне, аралас техникада нақты түрде тәтпіштеліп орындалған. Жұмыстардың өзіндік мінезі керемет анималисті бейнелер жанырында орындалғандығын көрсетіп тұрғандай. Руфины Шарипованың пейзаждық жұмыстары жұмсақ және жалғамсыз жазылған. Ал болмыстық этюдтарынан қала және ауыл табиғатының әр түрлі жыл маусымдарының, алуан түрлі көрністерін көруге болады. Суретшінің гуашь техникасымен орындаған жұмыстарынан, кішкене айқындалынбаған жеңіл, түстік реңктері жақын кезектелініп жазылған түстерді көресің. Сондайлық картиналарда әсем және гратциалық сезімдерге толы,  шығыстық нәзіктікпен жазылған әйелдердіңде бейнелерін көре аласың.Сөз жоқ, Руфина Шарипованың жұмыстарында дизайнерлік мектеп сезіледі, себебі оның жұмыстарынан көбіне интерьерді толықтыратын, тиімді өрнектелінген эстетикалық ережелерге жанасымды заттарды, өнер туындысына айналдыруға талпынатындығы байқалады. Сонымен қоса Руфинаның гуашь техникасында шынайы және әдісін тауып жазған табиғат көрністері, көрерменге, суретшінің өз туындыларында табиғаттың таза ауасы мен табиғи жарқын бейнесін суреттейтіндігі, оның табиғатты аялап, түсіністікпен қарап жазатындығын анық сездіреді.Негізінде суретші көне тарихи құндылық болып саналынатын скифтік көркем туынды «аң стилінде» орындалған зергерлік бұйымдар жасау өнерімен және оның стилистикалық өрнектелу тәсілдерін зейін салып зерттеген. Себебі бұл бәрімізге мәлім, Қазақстан аумағында сонау қола дәуірінде қашалынып, біздің заманымызға дейін жеткен таңбалы тастар суреттері мен берел мотивінде өрнектелініп кеткен көне бейнелер көрністері.Сонымен қоса суретші, шабыттың қайнар көзін Азия мәдениетінің рухани құндылықтарынан алады десекте болады. Руфинаның жалпы жұмыстарының шығармашылық бейнесі еркін және аралас-құралас.  Ең бастысы көрермен, суретшінің шығармашылық көрмесінде қойылған туындыларынан шығып тұрған көне заманның магиясын сезіне алады десек артық етпейді.

 

                                             Өнертанушы, кескіндеме магистірі О. Фадеева

Мәтінді аударған А. Кенженова

«Философия времени»

выставка Руфины Шариповой

 Пресс-релиз

 Дизайнер и художница Руфина Шарипова представила на персональной выставке работы, большинство из которых демонстрирует сочетание академической живописи и древних орнаментальных мотивов.В серии изображений животных «Тотемы» характерные черты и силуэты несут смысловое взаимодействие с орнаментом декора, заполняющего фон. Работы создавались в смешанной технике на тонированной бумаге с подробной детализацией. Характер работ демонстрирует замечательные образцы анималистического жанра.Пейзажи Руфины Шариповой написаны мягко и непосредственно. Натурные этюды передают многообразие природы в различные времена года, городские и сельские виды. Техника гуаши в исполнении художницы – немного размытая, легкая, с чередованием сближенных по оттенку цветовых пятен.Присутствуют на картинах и женские образы, изящные и грациозные, наполненные  некой ориентальной тонкостью.Безусловно, в работах Руфины Шариповой чувствуется дизайнерская школа: это, чаще всего, стремление сделать предмет искусства, соответствующий эстетическим канонам,  вещь, которая выгодно украсит и дополнит интерьер. В то же время пейзажи Руфины, умело и свежо исполненные гуашью, показывают зрителю понимание природы, передают ощущение воздуха и света. Художница внимательно изучала художественные и стилистические приемы «звериного» стиля скифского ювелирного искусства. Отчасти это цитаты узнаваемых образцов, представляющие собой сплетение берельских мотивов и сюжетов более ранних, взятых из наскального искусства эпохи бронзы на территории Казахстана.Вдохновение художница черпает в духовной культуре Азии. Общая экспозиция работ Руфины стихийная и разноплановая. В работах выставки зритель почувствует исходящую от произведений магию древних времен.

  О. Фадеева, искусствовед, магистр живописи

   

         «Philosophy of time»

Rufina Sharipova’s Exhibition

 Press-release

 A designer and artist Rufina Sharipova has presented her solo exhibition showing mostly a combination of academic painting and ancient ornamental motifs.The characteristic features and silhouettes in her «Totem» series of animal paintings interact conceptually with the decorative ornament of the background. The works were created in detailed mixed media on colored paper. The works, in their nature, are remarkable examples of the animalistic genre.Rufina Sharipova’s landscapes are smooth and spontaneous. Her outdoor sketches convey the diversity of nature in different seasons and show urban and rural views. The artist’s gouache is a little blurry, airy and striped with close in shade color splashes.On the paintings, there are also images of women, who are elegant, graceful and full of some oriental delicacy.One can certainly see the designer style in Rufina Sharipova’s works. It is mostly her tendency to create a piece of art matching the aesthetic canons, to make up something that would complement and supplement the interior. At the same time, Rufina’s landscapes executed in skillful and fresh gouache show the viewer an insight into the nature and convey sensation of air and light.The artist has thoroughly studied the artistic and stylistic devices of the «animal» style in Scythian jewelry. Here and there, one can see allusions to recognizable samples representing plexus of Berel motives and earlier themes taken from the Bronze Age rock art in Kazakhstan.The artist draws her inspiration from the spiritual culture of Asia. General exposure of Rufina’s works is natural and diverse. At the exhibition, the viewer will feel the ancient magic emanating from the works.

 

 Fadeeva, fine art expert, MFA

Translated by «The Words» translation agency