ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Персональная выставка Нуржана Саутбекова «Фантомы»

10.04.2015 - 25.04.2015 | 18:30

Персональная выставка Нуржана Саутбекова "Фантомы"

«Фантомы»

 Персональная выставка Нуржана Саутбекова

Пресс-релиз

 «Фантомы» — первая выставка художника Нуржана Саутбекова в стиле академического и символического реализма. Прежде художник создавал массивные полотна в абстрактном стиле, экспериментируя с фактурой письма и оттенками цвета. Круг тем, занимающих воображение автора, широк и включает в себя исторические и фольклорные сюжеты, изображение города и природы, символические произведения.На выставке «Фантомы» представлены живописные полотна и графические работы. В замечательной серии этюдов отчасти сказывается влияние абстракционизма – это заполненные локальным цветом плоскости, изображающие стены улиц и домов. Такой подход убедительно передает перспективу и глубину в произведениях. Все этюды выполнены с натуры и правдиво показывают ощущение солнца и свежести. В отдельных работах при написании заката удивительный эффект свечения был достигнут благодаря многослойной белой грунтовке.Представляет интерес размышление художника на политическую тему – графика «Уничтожение силы», наполненная многозначной смысловой нагрузкой.Тема духовного наследия затронута автором в работах «Мирас», «Алпамыс-батыр», «Коркыт – ата» и ряде других. Крупный формат произведений и стремительная техника письма усиливают торжественное звучание картин. Повествовательны философские полотна «Падение статуи поэта» и «Дверь». Обе картины – рассказ о борьбе человека, либо с одичавшим обществом, либо с самим собой.Воображением художника созданы и почти мистические женские образы – темная сущность женщины, обольстительная, фатальная сторона женской натуры («Ундины», «Дракон», «Нега», «Сивый конь»). В этих работах героини являют собой воплощение таинственных существ, играющих с застывшей в выжидании силой, персонифицированной в образе быка или дракона.Также в экспозиции представлена редкая в творчестве современных художников тема доисторического прошлого планеты. Художник изображает древних ящеров в их первичной мощи – медлительных, громадных, покрытых тяжелыми панцирями.Техническое исполнение работ экспозиции различно: в то время как небольшие работы все написаны кистью, крупные форматы исполнены мастихином.Творчество Нуржана Саутбекова наполнено символами и раздумьями. Его мир – это реальность и вымысел, талантливо переплетенные посредством линии и цвета.

 

О. Фадеева,

искусствовед, магистр живописи

    

 «Фантомдар«

Нұржан Саутбековтың шығармашылық жеке көрмесі

 Баяндама

 «Фантомдар» —    Нұржан Саутбековтың академиялық және символикалық шынайы бейне стилінде орындалған  алғашқы көрмесі.  Алғашында суретші көркемөнердің көркемдік жазба техникасы және түстердің реңктерін кең ауқымды түрде қолдана отырып,  абстраксиялық стилде жұмыстар жазған. Автордың қиалында орын алып жатқан тақырыптар шеңбері кең және өзіндік бағыттарда жазылған, тарихи және халық ауыз әдеби шығармашылық желісінде, сонымен қоса қалалар мен табиғат бейнелері мен символикалық  туындылар.Көрсетілген «Фантомдар» тақырыбында өтілетін көрмеде, кескіндемелік бейнелер және графикалық жұмыстар желісінен тұрады. Ал сондағы керемет сурет нұсқауларының топтамаларында, қуанышқа орай абстракционизімнің әсері сезілетін – түгелдей білкелкі жазықтықта үйлер және көше қабырғалары бейнеленілген түстерді байқауға болады. Мұндай тәсіл сенімді түрде туындыдағы заттардың тереңдігі мен бір бағыттан қарағандағы аулақта орналасқан заттарды бейнесін көрсетеді. Барлық нұсқаулар шынайы табиғаттан алынып бейнеленген және шынайы күннің шуақтығы мен әсем таза ауасын сезіндіреді. Жеке шығармашылық жұмыстарының ішінде ерекше бейнеленіп, ақ түсті бояудың реңдік мүмкіндігін қолдана отырып  көпқабатты әдісте жазылған, батып бара жатқан күн жарқылын көрсететін әсерлі жұмысты атап өтуге болады.Көп мағыналы салмақты ойларға толы, «Күш куатты жою» атты тақырпта орындалған графикалық жұмыс, суретшінің саяси тақырыпта ойланатынын білдіретін ықыласын арттыру болып табылады. Рухани тақырыпта жазылған «Мирас», «Алпамыс-батыр», «Қоркыт – ата» атты жұмыстардан, автордың рухани жан дүниесінің мирас болған ойлар өрнегін көреміз. Көрністің салтанатты әсерлігі дамып жетілдірілетіндігі,  үлкен форматтағы шығармалар және сол жұмыстарындағы жазба әдістерінің бағыттары.  Ал «Ақынның ескерткішінің құлауы» және «Есік» тақырыбында жазылған туындылардан, баяндалынып берілетін филасофиялық бейнелерді көреміз.  Екі жұмыстада – адамзаттың мәңгі күресі жайында, не болмаса қоғамнан не өзінен-өзі зерігіп жабайыланған адам бейнелері.Суретшінің қиалындағы орындалған және мистикалық бейнеге жақын әйел бейнелері — ондағы  («Ундины», «Дракон», «Нега», «Сивый конь») жұмыстарында көрсетілгендей шынайы әйел бейнесінің қараңғы жағы, оның адам бойын баулып алып кететін тылсым күштің болуы және әйел табиғатының фатальдік жағы көрсетілген. Бұл жұмыстардағы бейнеленілген басты әйел суреттемелері, таңғажайып тылсым дүниелерді нақтылы түрде көрсету, ондағы ойнақы түрде қозғалып тұрған белгісіз бір күштің, сонымен қоса белгілі бір тұлғаланудағы бұқа не болмаса айдаһар бейнелерін көреміз.Сондайлық көрме экспозициясында қазіргі кезде заманауи суретшілердің жеке шығармашылық жұмыстарында сирек қолданылатын тақырыптардың бірі, ғаламшардың көнедегі тарихтан бұрынғы замандар бейнесі. Ондағы суретшінің бейнелеп көрсеткен, баяу қозғалатын, көлемді келетін, ауыр қабықтармен қапталған көне кесірткелердің бастапқы шірімей сақталған сүйектерінен тұратын көрністер.Экспозициядағы жұстардың техникалық орындалулары алуан түрлі: оның ішінде кішігірім жұмыстар қылқаламмен бейнеленсе, көлемдері үлкен жұмыстар мастехинмен орындалған. Нұржан Саутбековтың шығармашылығы символдар мен ойларға толы. Оның әлемі — шынайылылықтар мен ойдан шығарылған бейнелер және сызықтар мен алуан түрлі түстер арқылы шырмаланылған дарынды көрністер.

 

О. Фадеева,

өнертанушы, кескіндеме магистрі

Мәтінді аударған А. Кенженова

“Phantoms”

A Personal Exhibition of Nurzhan Sautbekov

 Press-Release

  “Phantoms” is the first exhibition of an artist Nurzhan Sautbekov, performed in a manner of academic and symbolic realism. Previously the artist would create massive abstract canvases experimenting with factures and hues. The range of topics the author’s imagination deals with is quite broad and includes historical and ethnographic plots, depictions of cities and nature, symbolic works.   The “Phantoms” exhibition represents picturesque canvas both in color and graphics. A remarkable series of sketches are slightly influenced by the abstractionism, they are local-color filled flat surfaces depicting street walls and houses. Such approach transfers the prospective and depth in a work. All the skecthes are performed from life and feature a truthfully given sense of sun and freshness. Several canvases also boast with an amazing glowing effect which was achieved by using a multilayered priming paint-base.  The artist’s reflections of political topics are also of great interest – the graphics “Destruction of Power” is absolutely full of ambivalent sense.The cultural and spiritual legacy is a topic of such canvases as “Miras”, “Alpamys-Batyr”, “Korkyt-Ata” and a number of others. Large size of these canvases and ravishing picturing methods enhance the triumph sounding of the collection. The philosophical canvases “Fall of the Poet Statue” and “The Door” are quite narrative. Both works describe a tale of a man’s struggle, either against the feral society, or against himself.    The author’s imagination created almost mysterious and mystic female figures —  the dark essence of a woman, a seductive and lethal side of a woman’s nature (“The Undines”, “Dragon”, “Contentment”, “Gray Horse”. The heroines of these works are the implementation of  mysterious entities, playing with the frozen in expectation power, impersonated as oxen or dragons.A quite rare for contemporary artists topic of prehistoric past of our planet is also represented at the exhibition .The artist depicts the ancient lizards in their primal might – slow, huge, and all clad in heavy shells. The technical performance of the works represented at the exhibition differs: whilst all the smaller studies are plied by the brush, larger scales are made in palette knife technique.Nurzhan Sautbekov’s art is full of symbols and thoughts. His world is both reality and fiction, woven together in a talented manner with lines and colors.

 

Fadeeva,

Art critic, Master of Arts.

Translated by «The Words» translation agency