ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Выставка Олега Хе «Три F: flora, fauna, femina»

6 августа 2016г. | 17:00

Олег Хе

Пресс-релиз

Персональная выставка Олега Хе

«Три F: flora, fauna, femina»

6/08/2016 — 27/08/2016 гг.

 

Три F: flora, fauna, femina — под таким названием открывается выставка картин Олега Хе в галерее «Белый Рояль».

Даже в лошадях, лани, птице, дереве или цветке можно увидеть женский характер. И, конечно, красоту. «Именно поэтому интересно рисовать не только женский образ, но и его олицетворение в природе, слияние с ней», — говорит автор. Выставка посвящается восстановлению отношения к женщине, как к чистой природе. Исконно слабый пол именно такой – сильный в своем целомудрии. Одновременно выставка подчеркивает неприемлемость насилия в отношении женщин, тема которого сегодня активно обсуждается в обществе. Такие акции как «Я не боюсь сказать», стартовавшие в Рунете и вызвавшие большой резонанс в Казахстане, демонстрируют стремление женщин защищать свою чистоту и чувствовать уважение к себе со стороны мужчин.Картины, представленные на выставке, стремятся раскрыть всю глубину женской натуры. «Запечатленные образы, с одной стороны, нежны и ранимы. С другой – требовательны и самодостаточны. В этом я вижу суть современной женщины: она противоречива и загадочна. Ее самоисследование продолжается», — считает Олег Хе.

Присоединяйтесь к исследованию!

Выставка стартует в галерее «Белый Рояль» 6 августа 2016 года в 17.00 и продлится до конца августа.

Баяндама

Олег Хеның

«Үш F: flora, fauna, femina»

атты жеке көрмесі

6/08/2016 — 27/08/2016 гг.

 

Олег Хенің «Үш F: flora, fauna, femina» атауымен өтетін жеке көрмесі «Белый Рояль» галереясында көрермен назарына ұсынылады.Әйел затының сұлулығын табиғаттың пәктігімен теңестірген суретші, жұмыстарында тек әйел сұлбасын ғана емес, оның табиғаттағы көрінісін жазуды ұнататынын айтты. Себебі, суретшіні шабыттандырған әйелдердің, яғни нәзік жандылардың сипатын, тіпті гүлден, ағаштан, құстан, аттан және кербұғыдан көруге болады. Көрме әйелге деген қарым-қатынастың, таза табиғатқа қатынасындай болып  қалпына келуіне арналады. Нәзік жандылардың күші ертеректен – пәктігінде болған. Көрме бір уақытта әйелдің сұлулығын ұрандауымен бірге, әйелге деген зорлықтың мүмкінсіздігін білдіреді. Әйелдің өзінің тазалығын қорғау мен ерлер алдында құрметке ие болу талпынысы қоғамда қызу талқылануда. Соған байланысты Рунетте бастау алған «Мен сөйлеуге қорықпаймын» секілді акциялар Қазақстанда улкен резонанс тудырып жатыр. Көрмедегі туындылардың максаты – әйелдер болмысының бар тереңдігін көрсету. «Туындыларға түсірілген бейнелер, бір жағынан биязы және нәзік болса, екінші жағынан талапшыл және толыққанды. Осыдан мен заманауи әйелдердің негізін көремін: ол қарама-қайшылығымен және жұмбақтылығымен ғажап. Оның өзін-өзі зерттеуі жалғасуда»,- дейді Олег Хе.

Зерттеуге қосылыңыз!

Көрме «Белый Рояль» галереясында 2016 жылдың 6-тамыз күні, сағат 17.00 басталып, тамыз айының соңына дейін жалғасады.

 

 

 

 

Press release

Personal exhibition of Oleg Khe

«Three F: flora, fauna, femina»

6/08/2016 — 27/08/2016

 

Three F: flora, fauna, femina is the name of exhibition of Oleg Khe in gallery “Beliy Royal”.

Female character and, of course, a beauty of woman can be found in deer, birds, tree or flower and even horses. “It is interesting to draw not only the female form, but also its personification in nature, merge with it” – says the author.The exhibition is dedicated to the restoration of the relationship to a woman as a pure nature. Originally, the weaker sex is strong in its chastity. At the same time, the exhibition underlines the unacceptability of violence against women because this theme is actively discussed in the society now. Such actions as «I’m not afraid to say» that started in RuNet and caused a great resonance in Kazakhstan, show a desire of women to protect their purity and feel self-esteem of men.The paintings presented at the exhibition, are seeking to reveal the full depth of the female nature. “Captured images, on the one hand, are delicate and vulnerable. On the other hand, they are demanding and self-sufficient. I see this as the essence of the modern woman: she is mysterious and contradictory. The female self-study is continuous”, — considers Oleg Khe.

Join the self -study!

Exhibition will start in gallery “Beliy Royal” on 6 of August, 2016 at 5 p.m. and will be held till the end of August.