ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Выставка «Женщины и мужчины» творческой группы «О-ШО»

3 февраля-18 февраля 2016г№ | 19:00

Выставка "Женщины и мужчины" творческой группы "О-ШО"

Пресс-релиз

«Мужчины и женщины» объединения «О-ШО»

 

Ли Георгий, Позднякова Лилия, Горячкина Ольга, Величко Светлана представляют выставку «Мужчины и женщины» в арт-галерее «Белый Рояль».Творческий союз «О-ШО»  рожден в 2015 году, в ходе разделения группы «Без названия», созданной в 2012 году и известной по ряду выставок: «21 век…Натюрморт», «Город — окна», «Лицетворение», «Планета людей?».Проект «Мужчины и женщины» является  первым  для  объединения.Глубинные основы творчества, этика и эстетика «О-ШО» — это стремление использовать свои возможности для развития в обществе духовности и красоты.Слог  «О» означает любовь, благодарность и синхронность, а «ШО» — расширение сознания во всех направлениях. Для выражения многогранности, сложности образов, отношений мужчин и женщин авторы подошли к теме концептуально, используя живопись, графику, пространственные композиции, арт -объекты, тексты и музыку. Художественные приемы — это  сочетание традиционных подходов и современных решений. Использование разных жанров, так же, призвано раскрывать мир женщин и мужчин в их сходстве и различии: абстракции — эмоции и чувства, пейзажи – деятельность, натюрморты — предметное окружение,ню — эротика, композиции — взаимоотношения, портреты – лица. Обращение к ассоциативности – еще один прием, позволяющий выразить свое отношение к выбранной теме понятным для зрителей языком. Арт-объекты же  дарят вторую жизнь вещам обыденным  и, зачастую, ненужным, что, так же, является частью общего замысла.Позднякова Лилия — куратор выставки, дизайнер каталога, развивает свою приверженность классике в формах, но уже в новых материалах.Ли Георгий выражается экспрессивно и гротескно.Горячкина Ольга продолжает эксперименты, как с подачей традиционных работ, так и с объемными инсталляциями.Величко Светлана выводит стилизованные и реалистические образы то из холста,
то из зеркала. Невозможность до конца раскрыть противоречивый мир сплетающихся тел, таинственных инстинктов, бурных страстей и философской созерцательности мистической печатью скрепляет работы каждого автора.

 

 

 

 

 

 

Баяндама

«О-ШО»  бірлестігінің «Арулар мен ерлер»

 

Ли Георгий, Позднякова Лилия, Горячкина Ольга, Величко Светлана «Белый Рояль» галереясында «Арулар мен ерлер» атты көрмесін ұсынады.«О-ШО»  шығармашылық одағы 2015 жылы құрылды, топтың пайда болуына 2012 жылы құрылған «Без названия» тобының екіге бөлінгені себеп болды. «Без названия» тобы  «21 век…Натюрморт», «Город — окна», «Лицетворение», «Планета людей?» атты көрмелерімен әйгілі.«Арулар мен ерлер» жобасы жаңа құрылған топ үшін бірінші болып есептеледі.«О-ШО»-ның этика және эстетикасы, шығармашылық терең негіздері — ол өздерінің рухтық пен әсемділік дүниесінің мүмкіндіктеріне тырысушылығы.«О» буыны махаббаты, ризашылықты және синхрондықты, ал  «ШО» — сана сезімді барлық бағыттарға кеңейту мағынаны білдіреді.Тақырыптың қырларының көптігін, яғни бейнелердің күрделілігін, ер мен әйел адамның қарым қатынысын көрсету және идеяны жеткізу үшін кескіндеме, графика, бостандық композицияларды, арт-объекттерді, мәтіндерді және әуенді концептуалды түрде қолданған. Көркем тәсілдері — дәстүрлі әдістері мен замануи шешімдерінің үйлесі. Арулар мен ерлердің жан дүниесінің ұқсастығы мен айырмашылығының сырын ашу үшін түрлі жанрлар пайдаланылды: абстракция — эмоция мен сезім, пейзаж — жігерлік, натюрморттар — заттық айнала, ню — эротика, композициялар — қарым-қатынас, портреттер — бет әлпет. Ассоциативке жүгіну — суретшілердің таңдалған тақырыбқа деген көзқарасын көрермендер түсінетін тілмен жеткізуінің тәсілдерінің бірі.Арт-объекттер көбінесе керек емес, қарапайым заттарға екінші өмір сыйлайды. Позднякова Лилия — көрменің кураторы, каталогтың авторы, өзінің классикаға тартылымдығын жаңа материалдармен, пішін арқылы нығайтады.Ли Георгий өзін экспрессивті және гротескті түрде көрсетеді.Горячкина Ольга өзінің дәстүрлі жұмыстарын және көлемді инсталляцияларымен эксперименттерін жалғастыруда.  Величко Светлана стильденген және шынайы бейнелерді кенептен немесе айна бетінен шығарады. Философиялық меңзей қарау және құмарлық — құпия инстингтің, тәннің қарама-қайшы әлемін соңына дейін ашу мүмкін еместігі  авторлардың жұмыстарын мистикалық түрде біріктіреді.

 

 

 

 

Press release
«Men and women» «О-ШО» union

Lee GeorgeGeorgiy, Pozdnyakova Liliya, Goryachkina Olga, Velichko Svetlana present the exhibition “Men and women” at art-gallery “Белый Рояль”. The original union “О-ШО” was founded in 2015 when the group “Без названия” divided which was set up in 2012 and known for exhibitions “21 век…Натюрморт”, “Город – окна”, “Лицетворение” and “Планета людей?”.
The project “Men and women” is the first one for union. The deep basics of creation, ethic and esthetics “О-ШО” is an aspiration to blossom forth in society of spirituality and beauty.
The syllable “О” means love, gratitude and synchronism and “ШОSHО” – an expansion of consciousness in all directions. To express versatility and complexity of relationship between men and women the authors used painting, graphic, spatial compositions, art-objects, texts and music. That diversity of art methods is a combination of traditional approaches and modern solutions. It’s called to clear up the world of women and men in their similarity and difference as well. That is, abstraction is emotions and feelings while scenery is activity, the still life is objective environment, as well as nude is erotica, composition is relationship and portraits are faces.
An approach to associativity is another device that provides viewers with a conceivable language. The art-objects grant the second life for trivial and often unnecessary things that is a part of general conception. Pozdnyakova Liliya is a curator of the exhibition, designer of catalogue, develops her partisanship for classics in forms, but in new materials.
Lee George performs in an expressive and grotesque way. Goryachkina Olga continues the experiments of presenting traditional works as well as volume installations.
Velichko Svetlana calls up stylized and realistic pictures either from canvas or mirror.
The impossibility to show up the contradictory world of interlacing bodies, mysterious instincts, violent passions and philosophical contemplation puts together with mystical stamp the works of every author.