ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Выставка «Если бы не было женщин, рисовал бы цветы.» А. Матисс» художника Сабыржана Беспаева

1 апреля 2016г. | 19:00

«Если не было Женщин, рисовал бы цветы.» А. Матисс»

персональная выставка

художника Сабиржана Беспаева

1/04/2016 — 8/04/2016 гг.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Сабиржан Беспаев художник современного искусства, родом из легендарной группы альтернативного искусства ЗЕЛЕНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК.  Поиски новых направлений в искусстве в конце 80х — начале 90х и «отрыв» от «советской идеалогии» привнесли в Казахстанское искусство новое концептуальное искусство. Одним из его открывателей и последователем является Сабиржан Беспаев. В своем творчестве автор затрагивает глубинные темы жизни, в том числе религиозную, женскую и тему человечества, все это передается на холст маслом, при этом в его работах отсутствуют откровенные образы.В одних работах присутствует «нюансность» — художник при помощи одного цвета, используя его различные тона передает объемность образов сюжета, здесь можно уловить вибрацию одного цвета, неуловимые состояния и настроения человека, мгновенные движения и положения, а главное — найти их связь, проследить процессы превращений… В других же ярко выражен абстрактный экспрессионизм, динамичные мазки являются основными составляющими композиций, создают в них некую разомкнутость рисунка. Мягко шевелящиеся мазки, развеществляют форму и медлят ее востановить…В работах Сабиржана Беспаева основными элементами являются цвет, линия, дизайн — и Вы увидите шум дождя и свист синей птицы, а главное Женщину…Cherchez la femme среди движения колоритных контрастных мазков таящих внутри себя прекрасную «Незнакомку с шляпе», «Ночных бабочек», «Купальщицу в лилиях», «Неофициальную девицу» и др.  Девизом данной выставки Беспаева являются слова выдающегося художника Анри Матисса «Если не было Женщин, рисовал бы цветы». Образ Женщины в творчестве многих художников во все времена занимал особое место, своим изяществом, грациозностью, нежностью…Матисс считал, что «цвет — свет мозга художника», так в работах автора выставки первичен цвет во всех его проявлениях, а образы уходят глубоко в картину и только неспешно наблюдая, зритель может наблюдать, как постепенно «проступают» формы.  Художник на ряду с живописными работами также представляет мелкую пластику — скульптуру.

 

 

 

 

«Әйелдер болмағанда, мен гүлдерді ғана бейнелеуші едім.» А. Матисс»

Сабыржан Беспаев сынды суретшінің

жеке көрмесі

1/04/2016 — 8/04/2016 жж.

Баспасөз баяндамасы

 

Сабыржан Беспаев замануи өнердің суретшісі, аңызға айналған Жасыл Үшбұрыш тобының мүшісі. Топтың мақсаты, 80ші жылдардың аяғында — 90ші жылдырдың басында жаңа бағыт іздеу үстінде және қеңес одағының идеалогиясынан қол үзу барысында   Қазақстандық өнерге жаңа концептуалды бағыт еңгізу болды. Сабыржан Беспаев сол бағыттың негіздеушілердің бірі және ізбасары.Өзінің өнерінде автор өмірдің терең тақырыптарын қозғайды, оның ішінде дін, әйел заттың және жалпы адамзаттың тақырыптары, осының бәрі кенеп бетіне майлы бояумен жеткізіледі, сонымен бірге жұмыстарында ашық бейнелер көрсетілмейді.Суретші бір жұмыстарында нюанс арқылы яғни бір түсті және оның түрлі ренктерін қолданып сюжеттегі бейнелердің көлемін көрсетеді, бүл жерде бір түстің вибрациясын, білінер-білінбес өзгешелігі мен адамның көңілін, лездік қимыл мен қалпын, сондай-ақ олардың бір-бірінің байланыстығын және айналу процессін байқауға болады. Басқа жұмыстарында абстрактық экспрессионизм сезіледі, динамикалық бояу жағысы композицияның негізін қалайды, суреттің ағытылуғын құрастырады. Жұмсақ қимылдаған жағыстар пішінді бұзып және оны қайта қалпына келтіруге асықпайды…Сабыржан Беспаевтың жұмыстарында түс, сызық, дизайн негізгі элементтері болып табылады және олардың арасында көрермен жаңбыр шуын, көк құстың ысқырығын, және ең басты, Әйелді көре алады…Колоритті контрастты бояу жағыс қимылдардың арасында керемет «Қалпақ киген бейтаныс аруды», «Түнгі көбелектерді», «Лалагүл ішіндегі шомылушы қызды», «Бейресми қызды» Cherchez la femme…Сабыржан Беспаевтың көрмесінің девизы — «Әйелдер болмағанда, мен гүлдерді ғана бейнелеуші едім» танымал суретші Анри Матисстың  сөздері. Нәзік, әсем, кербезді әйел бейнесі көп суретшілердің шығармашылықтарында әр заманда ерекше орын алады…Матисстың пікірі бойынша «түс — суретшінің ойының жарықтығы», сонымен ұсынылған автордың жұмыстарында түс және оның ренктері ең басты болып саналады, ал бейнелер терең картинаның ішінде, көрермен асықпай қараса ғана бірте-бірте бейнелердің пішіндерін байқай алады. Суретші кескіндеме жұмыстарымен бірге ұсақ пластика яғни скульптура ұсынады.

 

 

 

 

«If there were no women, I would draw flowers» Henri Matisse»

Personal exhibition

of artist Sabirzhan Bespayev

1/04/2016 — 8/04/2016 гг.

Press release

 

Sabirzhan Bespayev is a painter of modern art, an offspirng of legendary group of alternative art GREEN TRIANGLE. The search of new trends in art in the end of 80th and in the beginging of 90th, the breakaway from soviet ideology brought the new conceptual art to kazakh adeptness. Sabirzhan Bespayev is one of those who has discovered and followed the conceptual art.The artist affects the underlying themes of life incliding biblical, female and theme of humanity as well. Those themes painted on canvas by oil wherein the apparent images don’t exist.There is “nuanceness” in some works — the artist using the various tones of one color conveys a bulk plot images and let viewers through vibration of one color catch the elusive condition and mood, Instantaneous motions and positions but mainly find out a link and follow the process of transformation. The abstract expressionism is brightly showed in dynamic brushstrokes that are basic parts of composition and creates something unlock of drawing in another works. The gently stirring strokes dematerialize form and temporize to reestablish it.A color, line and desing are main elements in works of Sabirzhan Bespayev which let you see a sound of rain, a whistle of blue bird but principally Woman.Cherchez la femme among motions of colorful contrast strokes that keep inside a beautiful»Stranger in a hat», «Night butterflies», «Bather in the lilies «, “Informal maiden» and others.The slogan of this exhibition is a statement of outstanding artist Henri Matisse: «If there were no women, I would draw flowers». An image of woman takes a special place in creativity of many knights of the brush by its elegance, grace, tenderness.Matisse considered that color is a light of artist’s brain. Therefore a color is primary in all its expressions so images dip into painting. A slowly watches can let forms come out. The artist will present small plastic in sculpture side by side with his paintings.