ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Выставка Боба Усороха «Афроэкспрессионизм»

8 - 27 октября 2016 г. | 19:00

АФРОЭКСПРЕССИОНИЗМ

персональная выставка Боба Усороха

08/10/16 — 27/10/16

Вернисаж 08/10/16 в 19.00 ч.

Пресс-релиз

 

Боб  Усорох — художник, родом из далекой Нигерии, выросший у берегов Атлантического океана, среди безумно красивых тропических пейзажей и впитавший в себя традиции древне-африканского воинственного рода Эконг, все эти яркие моменты из детства, уже потом во взрослой жизни станут для автора основным сюжетом его творчества. Понятны сильные чувства привязанности художника к корням, более тридцати лет Боб Усорох живет далеко за пределами Родины, на совершенно другом континенте. В своих работах автор обращается к воспоминаниям юности, изображая в них жизнь и быт африканского народа. Основные используемые материалы в работах — масло, холст, картон. Среди работ художника редко можно увидеть четкие силуэты, за исключением некоторых натюрмортов и линейных рисунков, выполненные акварелью и графическими инструментами.Творчество художника экспрессивно, абстрактно… В работах Боба Усороха основными элементами являются цвет и мазок. Среди размашистых свободных мазков легко считываются яркие сюжеты танцующих; панорамные кадры из жизни африканцев и яркие пейзажи. Динамика мазков дают возможность зрителю, каждый раз находить всё новые, возможно ранее незамеченные нюансы картины. По средством изящных линий автор передает фигуры в действиях: женщин несущих на головах корзины с необходимым, танцующих ритуальные танцы мужчин, необыкновение природы близь Лагоса – родного города Боба… Любовь, уважение и ностальгия по родному краю то, что можно почувствовать в живописи известного художника. За плечами автора более десяти персональных выставок. Его работы хранятся в частных коллекциях Казахстана, Великобритании, России, Турции, США и др.

 

 

Тогжан Куттугаева

Афроэкспрессионизм

Боб Усорохтың жеке көрмесі

08/10/16-27/10/16

Вернисаж 08/10/16 19:00-де

Баяндама

Боб Усорох – алыс Нигерияда туылып, атлант мухитының жағалауында, шексіз әдемі тропикалық пейзаждарын көріп, көне-африкалық эконг атаулы жауынгер руының салт-дәстүрін сіңірген суретші. Бала кезіндегі осы жарқын сәттер кейіннен ересек өміріндегі шығармашылығының негізгі сюжеттеріне арналады. Боб Усорохтың Отанынан алшақ отыз бес жылдан астам өмір сүргенінің әсері, суретшінің кіндік қаны тамған жеріне деген ерекше суйіспеншілігін түсіндіреді. Автор жұмыстарында африка елінің тұрмысының бейнелей отырып, өз жастық шағын еске алады. Қолданатын негізгі материалдары – майлы бояу, кенеп, картон. Суретшінің жұмыстарының ішінде анық сұлбалар акварельді және графикалық жұмыстарында ғана болмаса, жалпы шығармашылығында сирек кездеседі. Кескіндемеші шығармашылығы эскпрессивті, абстрактылы… Боб Усорох жұмыстарында негізгі элементтері ретінде түс пен мазок болып келеді. Көсілмелі бояу түсіруінде билеушілердің жарқын көрінісін, қанық түсті пейзаждар мен африкалықтардың өмірінен кең көлемді көріністі табуға болады. Мазоктардың динамикасы арқылы көрерменге әр кезде жаңаша нюанстарды табуға болатындай мүмкіндік ашылады. Автор, туған қаласы Логостың ғажайып табиғатын, дәстүрлі би билеп жүрген еркектерді, керегін басында көтеріп бара жатқан әйелдердің қимыл-қозғалысын әсем сызықтарымен көрсетеді. Суретшінің кескіндемесінен туған жерге деген махаббаты, құрметі, және сағынышы ерекше сезіледі. Кескіндемешінің еңбек жолында оннан астам жеке көрмелері бар. Оның жұмыстары Қазақстан, Ресей, Тұркия, АҚШ және Великобритания сияқты мемелекеттердің жеке коллекцияларында сақтаулы.

 

 

Тоғжан Құттығаева

 

AFROEXPRESSIONISM

solo exhibition of Bob Usoroh

08/10/16 — 27/10/16

Vernissage 08/10/16 at 7.00 p. m.

Press release

 

 

Bob Usoroh — an artist, a native of a distant  country-Nigeria, grew up off the coast of the Atlantic Ocean, among the insanely beautiful tropical scenery and embraced the traditions of the his ancient African militant clan — Ekong, Constrained to spend his childhood years in the village during the Nigerian civil war and having to watch day in day out African women with head loads returning from village farms, Bob Usoroh would later make all these bright moments from childhood a pivot, around which his works revolve. There is an understandable strong sense of attachment to the roots of the artist,  as for more than thirty years, Bob Usoroh has been livings far beyond the borders of the motherland, on a completely different continent. In his works, the author turns to memories of chilhood, depicting them in life and the life of the African people. The main materials used in the works — oil, canvas, cardboard. Clear silhouettes Among his works are rarely seen, except some still lifes and line drawings, executed in watercolor and graphic tools. The Artist’s creative manner is  expressive, abstract… In the works of Bob Usoroh, the main elements are color and brushstroke. Among the sweeping strokes of free easy- to- read vivid scenes of dancing; panoramic pictures from the life of Africans and bright landscapes. Dynamics smears allow the viewer, each time to find all the new, perhaps previously unnoticed nuances of painting. By means of fine lines author conveys figures in action: women carrying baskets on their heads with the necessary dancing ritual dances of men, extraordinary nature of surrounding Bob Usoroh’s hometown  …  Love, respect and nostalgia for his native land that can be felt in the paintings of the famous artist. The author has had more than ten solo exhibitions. His works are in private collections in Kazakhstan, Turkey, Great Britain, Russia, The USA and many others.

 

Togzhan Kuttugayeva