Триеннале

I Казахстанская Международная Триеннале современного гобелена «Карлыгаш»
Девиз: «Современный гобелен: актуальные поиски».

Место проведения: г. Алматы, арт-галерея «Белый Рояль».
Время проведения: 7 апреля  – 7 июля 2017 года.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

 

***

I Қазақстандық Халықаралық «Қарлығаш» атты триеннале жобасы бұл  —  Алматы қаласында үш жылда бір рет өтетін, қазақстандық және шет елдерінің замануи тоқыма өнерінің суретшілірдің туындыларының байқау — көрмесі. Экспозицияда көрмем шеберлердің авторлық түрлі техникалар мен тоқыма нысандарында жасалған туындылары қатысады.

I Қазақстандық Халықаралық заманауи гобелен триенналесінің  байқау-көрмесі 2017 жылдың 7-сәуір және 7-шілде айларының аралығында өтеді. Бұл көрме Алматы қаласының тұрғындары мен қала қонақтарына есігін айқара ашпақ. Аталған көрме-байқауға  18 және 35 жас аралығындағы суретшілер шақырылады. Қатысушылар аталған номинациалар бойынша және 1, 2, 3  орын алған жеңімпаздар дипломдармен марапатталады.

I Қазақстандық Халықаралық замануи гобелен триенналесі «Заманауи гобелен:өзекті ізденістер» ұранмен өтілмек. Авторлық жұмыстар 1 шаршы метр көлемінен артық болмауы тиіс.

Триенналенің ұйымдастырушылары қатысушылардан гобелен өнерінде құрылған технологиялар мен қалыптасқан дәстүрлерге адалдық таныта отырып, және жаңа көркем тәсілдерді белсенді түрде қолдануларын күтуде. Сонымен қоса қатысушыларға өздері тақырып таңдауға, оның мән мағынасын ашу үшін қолданылатын кез –келген материалдарды таңдауға мүмкіндік береді.

Триенналенің ұйымдастырушылардың басты мақсаты кәсіби тоқыма өнерін одан әрмен дамыту, республикалық және халықаралық деңгейде өнерпаздардың шығармашылықтарымен бір бірмен алмасуына ықпал ету, жақын және алыс шет елдермен мәдени байланысты нығайтуға бағытталмақ.

Дедлайн 2016 жылдың 30 қарашасына дейін.

2016 жылдың 15 желтоқсанында екінші турға өткен қатысушылардың тізімі белгілі болады.

 

***

I  Казахстанская Международная триеннале современного гобелена «Карлыгаш» – выставка-конкурс работ современных художников текстильного искусства Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья – будет проходить один раз в три года в Алматы. Триеннале экспонирует авторские произведения мастеров художественного текстиля, работающих в технике гладкого плоскостного ткачества и других текстильных формах творческого выражения.

Сроки проведения выставки-конкурса I Казахстанской Международной триеннале современного гобелена – 7 апреля по 7 июля 2017 года. В рамках триеннале к участию в выставке-конкурсе приглашаются художники в возрасте от 18 до 35 лет. Участники конкурса будут награждены по объявленным номинациям, победители – дипломами 1, 2, 3 степени.

I Казахстанская Международная триеннале современного гобелена пройдет под девизом: «Современный гобелен: актуальные поиски». Ограничения в размерах не более 1 кв. м. вне зависимости от техники выполнения.

Организаторы триеннале ждут от ее участников не только верности сложившимся традициям, устоявшимся технологиям, но и активного освоения новых художественных приемов. Вместе с тем, авторам предоставляется свобода в выборе темы работы, способов ее воплощения и раскрытия в материале.

Главной целью организаторов триеннале является активизация профессионального развития искусства художественного текстиля, способствование творческому взаимообмену современных художников, как на республиканском, так и на международном уровне, углубление и укрепление культурных связей со странами ближнего и дальнего  зарубежья.

Дедлайн до 30 ноября 2016 года.

15 декабря 2016 года будет доступен список участников прошедших во второй тур.

 

***

The International Triennial of Tapestry «Karlygash» — exhibition-competition of contemporary artists of textile art from Kazakhstan, CIS and foreign countries. It will be held once in three years in Almaty. The triennale exhibits original works of masters who create in a smooth planar technique of weaving and other textile forms of expression.

The period of The First Kazakhstani International Triennale of Contemporary Tapestry exhibition-contest is from April 7 to July 7, 2017. The exhibition will be available during three months to viewers: Almaty residents and guests. Artists at the age from 18 to 35 are invited to take part in contest. Contestants will be awarded at announced nominations, the winners — diplomas of the 1, 2 and 3rd degree.

The First Kazakhstani International Triennale of Contemporary tapestry will be held under the motto: «Modern tapestry: actual search.» Limitations in size to one square meter.

The organizers of the triennial expect from its members not only fidelity to the tradition and well-established technology, but active development of new artistic techniques as well. At the same time authors are free to choose themes, methods and materials of works.

Main goal(s) of event are to intensify the professional development of artists in textile art, promoting the creative interchange of contemporary artists, both at the national and international level, deepening and strengthening of cultural ties with the CIS and foreign countries.

Deadline to November 30, 2016.

December 15, 2016 will be available the list of participants passed the second round.

Триеннале ережесі

Триеннале ережесі

Қосымша

Қосымша

Положение триеннале

Положение триеннале

Приложение

Приложение

Statement of triennial

Statement of triennial

Appendix to statement

Appendix to statement

Страница на Facebook.